Tuesday, April 6, 2010

A foreign affair

So it seems that I received some pining communications between a danish woman and a man that she thinks my email address represents. A man she has copulated with.

Google had a rough time with her writings, but the jist of what she says is pretty apparrent. I sent her translated english basically explaining that I am not who she thinks I am!

The correspondence follows if you are interested.


Hej du

Ih, jeg bliver jo ogsaa saadan helt savne-agtig, naar jeg faar alle
dine soede beskeder!

OG jeg kan godt genkende, hvad du skriver - der er ligesom to
forskellige maader at savne paa. Den der, som kommer, naar jeg skal
sove og jeg savner at have dig taet paa og maerke at du er der. og det
saa er haandvarmeri i armhulen eller andet...

men saa savner jeg ogsaa DIG! at vaere sammen med dig og at du er en
del af mit daglige liv... Det er virkelig meget maerkeligt at gaa fra
at have vaeret sammen hver dag i Ry - til slet ikke at se hinanden i
mere end to maaneder! Og jeg savner at have dig taet paa paa den
maade. Og lige nu oplever jeg saa meget som jeg virkelig gerne ville
dele med dig! Men du maa nok overleve endnu flere afrika-anekdoter,
naar jeg er hjemme igen...

Sov, da jeg fik dine beskeder i nat, men IH hvor ville det dog vaere
dejligt, hvis du kunne faa opfyldt dit juleoenske! (dog er jeg ikke
sikker paa, at du ville vare fremme, foer jeg var paa vej hjemad igen
- saa det er maaske ikke den bedste ide...)

Har taenkt virkelig meget paa dig her de sidste dage.

Kys fra mig! ...og det der med at kunne sende kys og sex elektronisk
lyder nu ganske trist efter min smag....

roughly translates to

Hey you

Oh, I will of course also completely miss such-like when I get all
your sweet messages!

AND I can recognize what you write - there are just two
different ways to miss on. It is coming when I must
sleep and I miss having you close to the mark and that you are there. and
then haandvarmeri in the armpit or other ...

but then I miss you too! to be with you and that you are a
Part of my daily life ... It really is very strange to go from
that have been together every day in fame - for not seeing each other in
more than two months! And I miss having you close to in the
manner. And right now I experience as much as I really wanted
share with you! But you should probably survive many more African-anecdotes,
when I'm home again ...

Sleep when I got your messages last night, but IH where it would nevertheless be
great if you could have met your juleoenske! (Though I am not
sure that you would trade promotion before I was on the way home again
- So it is perhaps not the best idea ...)

've Thought really highly of you here in the last days.

Kisses from me! ... And with that could send kisses and sex electronic
now sounds quite sad for my taste ....

and more recently

God morgen!
Hvordan gaar det med baadkoebet? Og hvor skal vi sejle hen foerst - det er jo en perfekt loesnig vi har fundet - droppe alt det der med studie, arbejde OG hus i faxe og bare gaa paa pension med det samme. Det kraever maaske en skule overtalelse i ydelsesservice, eller hvem pokker, der nu bevilliger pension til folk.
Var det en god tur i biografen i gaar - hvad saa Ì?
Her gaar det bedre med syge Aja. Her til morgen er hun allerede lidt friskere – har spist lidt aeble og groed. Og som hun siger ”Saa laenge jeg ikke bevaeger oejnene og holder mit hovede helt stille, har jeg det egentlig meget fint”.
Men puha, hvor var det skraemmende paa hospitalet. Aja var saa skidt, at hun fik lov til at laane en hospitalsseng, mens vi ventede og de tog proeverne. Tror altsaa naesten at man bliver mere syg af at komme paa det hospital. Det er virkelig sidste udvej, naar afrikanere betaler for at blive indlagt paa hospitalet, de mennesker, som laa i sengene var virkeligt syge og de fleste af dem bare skind og ben. Og meget af tiden, mens vi var der var der en hjerteskarerende barnegraad – det var slet ikke til at baere. Og saa stod doeren til operationsstuen bare paa vid gab - saa der kunne man ogsaa lige faa sig et spaendende kig:S

Jeg skulle proeve at vaere den rolige, men jeg er jo hunderaed for naale, blod, hospitaler og syge mennesker – saa det var lige et sted for mig. Aja tog det heldigvis ret cool.

Det vaerste var naesten at se deres toilet, Aja skulle derud for at give en affoeringsproeve(hvilket hun saa ikke kunne, da hun naesten ikke har spist de sidste tre dage). Der var hverken vand, toiletpapir eller saebe. Det er altsaa virkelig en hurtig maade at faa spredt smitten mellem patienterne. Og saa var det kun ca. halvdelen af sengene, som havde hyggenet - igen virkelig smart, naar mange af patienterne har malaria. Naa vi fik ikke rigtig svar paa saa meget, hun har ikke malaria og de mente ikke at hun skulle i drop lige nu, men fortsaetter det skal hun komme igen. De var ret overbevist om, at hun havde nogle bakterier i maven og hun fik piller med hjem i alle regnbuens farver –mod orm –mod opkast -noget antibiotikum og dehydreringssalt.
Det gaar heldigvis bedre nu - hun har kunne holde lidt mad i sig og forsoeger at tvinge det der dehydreringssalt i hende - nu blandet op med ribena saft, da det smager helt forfaerdeligt.
Naa ja, det blev lige en lang sygehistorie... Vi snakkes ved - vi kunne maaske ogsaa snakke over skype en eftermiddag i naeste uge, eller maaske onsdag morgen, du moeder stadig sent ik?
taenker paa dig
Andrea

which roughly translates to

Good morning!

How is baadkoebet? And where should we go to first - it's a perfectly separable, we have found - drop all that with study, work and house fax and just retire immediately. It requires, perhaps, a School of persuasion in granting service, or who damn, now assigns EUR pension to people.

Was it a good trip to the movies yesterday - what then Ì?

You go better with sick Aja. This morning she's already a little fresher - has eaten a little apple and porridge. And she says "So long as I do not moves the eyes and keep my head perfectly still, I feel really very good."

But primer where it was intimidating at the hospital. Aja was so bad that she was allowed to borrow a hospital bed while we waited and they took the tests. Believe therefore that it almost becomes more sick of getting at the hospital. It really is a last resort, when Africans are paying for being admitted to hospital, the people who lay in the beds were really sick and most of them are just skin and bones. And much of the time while we were there there was a heart cut sparkling barnegraad - it was not at all to bear. And so was the door to the operating room just at the floodgates - then there could also just get themselves an exciting look: S

I would try to be the quiet, but I am of course terrified of needles, blood, hospitals and sick people - so it was just a place for me. Aja took it thankfully pretty cool.The worst was almost seeing their toilet, Aja was also to give a affoeringsproeve (which she could not because she hardly ever has eaten the last three days). There was no water, toilet paper or soap. So it is really a quick way to spread infection between patients. And then it was only approx. half of the beds that had cosiness - again, really smart, when many of the patients have malaria. Well we got no real answer to so much, she does not have malaria and they did not believe that she was the drop right now, but it continues she will come again. They were quite convinced that she had some bacteria in the stomach and she was given pills to take home with all colors, from worm-to-vomit some antibiotic and dehydration salt.

It shows fortunately better now - she could keep some food in it and trying to force it to dehydration salt in her - now mixed up with Ribena juice because it tastes quite awful.

Well, it was just a long history ... Talk to you know - we could perhaps talk over skype one afternoon next week, or maybe Wednesday morning, you still meeting late right?

think of you

Andrea

No comments: